Mit nevezünk közvetlen demokráciának és melyek az intézményei?

A képviseleti vagy közvetett demokráciával szemben (ahol az emberek az általuk választott képviselők révén alkotják a törvényeket) a közvetlen demokrácia azt jelenti, hogy az állampolgárok személyesen vesznek részt a törvényhozásban, a közügyek eldöntésében. A közvetlen demokrácia hagyományai a történelmi múltban gyökereznek, már az ókori görög államokban felbukkan az intézmény, és napjaink modern polgári államaiban is szerepet kap. Ma a népszuverenitás gyakorlásának fő formája a képviseleti demokrácia intézményrendszere, a közvetlen demokrácia intézményei csak kiegészítik - így van ez Magyarországon is.

Kép letöltése

Mi a népszavazás?

A népszavazás (más néven referendum) a közvetlen demokrácia gyakorlásának egyik eszköze. Ennek révén a választópolgárok az országgyűlési, illetve a helyi önkormányzati választások közt is kifejezhetik akaratukat, véleményt nyilváníthatnak bizonyos kérdésekben. A népszavazás lehet helyi, illetve országos.

Mi az országos népszavazás?

Az országos népszavazási kezdeményezés szervezője csak az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkező személy, párt vagy egyéb egyesület lehet. Az az egyesület, amely nem minősül pártnak, csak olyan kérdésben lehet népszavazási kezdeményezés szervezője, amely a létesítő okiratában szereplő tevékenységi körrel kapcsolatos.

Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott. Eredményes országos népszavazásról pedig akkor beszélhetünk, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Ha a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlésnek törvényt kell alkotnia, e kötelezettségének hat hónapon belül eleget kell tennie. A népszavazással hozott döntés 3 évig köti az Országgyűlést.

Kép letöltése

Mi a helyi népszavazás?

A helyi népszavazás célja, hogy az érintett választópolgárok közvetlenül hozzanak döntést valamely, a települést vagy a megyét, illetőleg annak egy részét érintő lényeges kérdésben. A helyi önkormányzat képviselő-testülete helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben.

Mérlegelésen alapuló népszavazás: helyi népszavazást rendelhet el a települési képviselők legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottsága, illetve az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben.

Kötelezően elrendelendő népszavazás: a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. A kezdeményező választópolgárok szükséges számáról a helyi/területi választási iroda ad tájékoztatást.

Ügydöntő népszavazás: a népszavazás eredménye minden esetben kötelező a képviselő-testületre nézve, mely azzal ellentétes, vagy attól eltérő döntést nem hozhat. Az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott döntés a képviselő-testületre a helyi népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított egy évig kötelező.