Minden szükséges forrás és eszköz a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendelkezésére áll ahhoz, hogy az általa működtetett intézményi kutatóhálózat működőképességének biztosításához a folyamatban lévő átvilágítás lezárásáig szükséges, szabályos lépéseket megtegye.

Az érintett kutatóintézetek idei évre tervezett bevétele a költségvetési törvény szerint 37,2 milliárd forint, ebből az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) költségvetésében biztosított összeg mintegy 20 milliárd forint. A tárcánál lévő keret terhére történik meg az illetmények finanszírozása havi részletekben előre, aminek éves szintre vetített összege a közterhekkel és további közvetlen forrásokkal együtt meghaladja a 17,5 milliárd forintot. Az érintett intézmények MTA által tervezett dologi kiadásainak éves összege hozzávetőleg 10 milliárd forint.

Az MTA az intézményrendszer dologi kiadásait tehát a források részbeni ITM-hez rendelésétől függetlenül is túlnyomórészt saját bevételeiből finanszírozná, amelyek alakulása az Akadémia tevékenységének függvénye. Az ITM és az MTA között tavaly megszületett megállapodások alapján a tárca a havi illetményfizetés fedezetén túl már több mint 8,6 milliárd forintot biztosított az idei feladatok ellátására.

Az MTA gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinél rugalmasabb kereteket biztosítanak az intézményrendszer számára; a többi között az előző években biztosított, de fel nem használt források (maradvány) tárgyévi feladatellátás során történő igénybevételében, évek közötti továbbvitelében, újraosztásában; a nem költségvetési forrásból származó bevételek elkülönített kezelésében és befektetésének lehetőségében stb. Az MTA 2018. évi várható maradványa több mint 30 milliárd forint (és ebből csak az uniós forrásból biztosított előlegekre igaz, hogy azokat átmenetileg sem lehet a juttatástól eltérő célra felhasználni).

A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok alkalmazásával az MTA fejezeti hatáskörben szükség szerint dönthet az egyes intézmények kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról. Bármely más költségvetési szerv ajánlatkérőhöz hasonlóan az MTA is megindíthatja feltételes közbeszerzésként közbeszerzési eljárásait, amivel azonnali fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A felsorolt keretfeltételek teljes körűen biztosítják a gazdálkodás megfelelő szabadságfokát az MTA számára ahhoz, hogy a zavartalan működéshez szükséges átmeneti forrásátrendezéseket, egyéb intézkedéseket saját hatáskörben végrehajthassa, a közbeszerzési eljárásokat az átvilágítás időszaka alatt megindíthassa.

Az MTA minden törvényes eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy akár az idei költségvetése terhére, akár maradványából forrásokat megelőlegezzen, átcsoportosítson, feladatokat átmenetileg vagy tartósan finanszírozzon. Minden ezzel ellenkező híresztelés a tények nem megfelelő ismeretéről, az azokat terjesztő hozzá nem értéséről vagy ártó szándékáról tanúskodik.

Az ITM a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer megújítására, hatékonyságának növelésére törekszik, az e célt hasznosan szolgáló megoldások megtalálásában érdekelt. A 80 éve változatlan formában működő kutatóintézeti rendszer korszerűsítése a bevált nemzetközi gyakorlatok meghonosításával eredményesen végrehajtható, ehhez azonban minden érintett együttműködési hajlandóságára van szükség. A kormányzati szándékok állandó félremagyarázása, a vélt vagy valós ellentétek kiélezése, alaptalan rágalmak köröztetése súlyos károkat okoz és további időveszteséggel jár, megnehezítve Magyarország mérhető versenyhátrányainak ledolgozását, a kedvező hazai adottságokban rejlő lehetőségek fokozottabb kiaknázását.

(ITM Kommunikáció)