Szakmai egyeztetések előzték meg az új programot. A Kormány mintegy 4,5 milliárd forinttal több támogatást biztosít az óvodák fenntartói számára a 2019. évi költségvetésben.

A többletforrás a működési támogatások emelése mellett lehetővé teszi majd az eddiginél hatékonyabb egészséges életre való nevelést, az intézmények szakmai programjának bővítését, a nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzését, a meglévő terek bővítését, az udvari játékok korszerűsítését, amelyek mind-mind a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják.

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramja elsődleges célként tűzte ki az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését, amelynek a miniszter útmutatása szerint az egészséges életmódra nevelés mellett fontos része a játékos formában történő lelki nevelés, a szülőföldhöz kötődés. Ezért az alapprogram az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába illeszti a magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését. Ezt a munkát a minisztérium többek között sajátgyártású kisfilmek készítésével is elő kívánja segíteni, melynek előkészületei már folyamatban vannak. Hamarosan minden magyar óvodába eljuttatjuk a Magyar Népmesék ajándékcsomagot. Az óvodapedagógusok ingyenesen hozzáférhetnek módszertani-digitális tartalmakhoz a Nemzeti Köznevelési Portálon. A kapcsolódó tartalmi fejlesztések megvalósítására a 2019. évi költségvetés további 500 millió forintot biztosít.

Az óvodáknak fontos szerep jut az egészséges életmódra való nevelésben, illetve az egészséges életvitel iránti igény korai alakításában. A gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés ezért, amellett, hogy biztosítja a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, olyan feladatokat is magára vállal, mint a környezettudatos magatartás megalapozása, a természet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása. Mivel az óvodák egyik feladata a kiemelt gondoskodás mellett a gyermekek testi képességfejlesztése is, ezzel a harmonikus, összerendezett mozgás kifejlődését is elősegítik, az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak szakszerű kialakítása mellett.

Az intézkedés célja továbbá az óvodák működésének támogatása, amelynek részeként lehetőség nyílik a szakmai eszközök beszerzésére, a jelenlegi terek bővítésére, az udvari játékok korszerűsítésére, az étkeztetés alapanyagainak javítására. 2010 óta folyamatosak a kormány támogatásával megvalósuló óvodaépítések és - fejlesztések, 2014-től az infrastrukturális pályázati lehetőségek lehetővé tették, hogy az óvodai férőhelyek száma 9200 fővel megnövekedjen. A 2019-es költségvetésben emelkedett az óvodák működtetési támogatása a jelenlegi évi 81.700 forint/fő fajlagos összegről 97.400 forint/fő összegre, és az a célunk, hogy segítsük abban az önkormányzatokat, hogy minden óvoda szebb és jobb legyen az országban. Ezért 2020-ig 100 milliárdos bölcsőde- és óvodafejlesztés valósul meg.

A minisztérium a szakmai program módosítását a Nemzeti Pedagógus Karral egyeztette. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar óvodapedagógiai szakmai tagozata jelentős létszámmal rendelkezik, a tagság az ország teljes területét lefedi. A szakmai tagozattól érkezett vélemények az ország különböző lélekszámú településein működő óvodapedagógusok észrevételeit, javaslatait tartalmazta. A szakmai tagozat egyes tagjai különböző óvodapedagógiával foglalkozó szakmai egyesületben is tevékenykednek, így rajtuk keresztül ezen egyesületek szakmai véleménye is megjelenik a szabályozásban.

(EMMI)