A Honvédelmi Minisztérium 2012. január 1-jével kezdődően megbízást adott a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. (HM EI Zrt.) részére a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének lebonyolítására. A feladatot a HM EI Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a 2007. évi CVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 254/2007. (X. 4.) kormányrendeletben és honvédelmi miniszteri utasításban előírt módon végzi.

A HM EI Zrt. az értékesítendő ingatlanok bemutatására honlapot üzemeltet, mely honlapon megtalálhatók kereshető formában az egyes ingatlanok adatai, információk az egyes értékesítési eljárásokról, valamint a honlapról letölthetők az értékesítési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok is.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok adatai, az ingatlanokról szóló ingatlanismertetők és információk az alábbi honlapon érhetők el:
www.hmingatlanok.hu

Az egyes ingatlanok nyilvántartási adataira, megnevezésére kattintva az ingatlan részletes leírása, ismertetője érhető el.

Frissítve: 2012.10.10. újabb hirdetménnyel

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY- 1.

A Magyar Állam képviseletében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MNV Zrt.) felhatalmazására a

Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: Árvereztető)

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai, valamint a tulajdonosi joggyakorló szervezet MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján

nyilvános árverés

keretében értékesíteni kívánja a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket (a továbbiakban: Ingatlanok):

Részletes ismertető
(az egyes ingatlanok nyilvántartási adataira, megnevezésére kattintva az ingatlan részletes leírása, ismertetője érhető el)

Az Ingatlanok árverési biztosítékainak és a licitlépcső mértékeinek összege megegyezik, az összegek a fenti táblázatban (részletes ismertető) megtalálhatóak.

Az árverési biztosíték összegét az ajánlattevőnek úgy kell átutalnia az MNV Zrt. – MÁK 10032000-01501504 – letéti számlaszámára, hogy a jóváírás legkésőbb az árverés időpontja előtti napon megtörténjen. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a település nevét és az Ingatlan helyrajzi számát.

Az árverési biztosíték készpénzben nem fizethető be.

Az Ingatlanok közül az Eger 2877 hrsz.-ú és 0974/11 hrsz.-ú ingatlanokra 1 közös ajánlat tehető, ezért a fenti táblázatban 1 közös árverési biztosíték és licitlépcső került feltüntetésre. Az Ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.

A megjelölt Ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) a) pontjai alapján 27%-os általános forgalmi adóval terhelt.

A licitálás nettó összegen történik, a nyertes árverezőnek nyilatkoznia kell az árverést követően, hogy adóalanynak minősül-e, illetve áfafizetésre kötelezhető-e. Ezen utóbbi nyilatkozattól függően kerül meghatározásra az adásvételi szerződésben a vételár nettó, illetve bruttó formában, illetve a számla kiállítása is ehhez fog igazodni.

Az Ingatlanok a táblázatban megjelölt megjegyzések (illetve a HM vagyonkezelői joga) kivételével per-, teher- és igénymentesek.

Az Ingatlanok rövid bemutatása:
Az Ingatlanok legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és egyéb adatait, továbbá az Ingatlanokról készített fényképfelvételeket tartalmazó tájékoztatókat az érdeklődők az alábbi internetes elérhetőségeken tekinthetik meg:
MNV Zrt.: www.mnv.hu/felso_menu/uzleti/tovabbiuzletilehetosegek
HM: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/ingatlanertekesites
HM EI Zrt.: www.hmingatlanok.hu/tajekoztatok

Az árverésen árverezőként csak az vehet részt, aki az árverésre jelentkezés során az árverési feltételeket tartalmazó külön Nyilatkozatokat, amelyek a Hirdetményben rögzített feltételeket tartalmazzák (hiánytalanul kitöltve és aláírva) átadja Árvereztető részére. Az üres nyilatkozatok az árverés helyszínén az árverést megelőzően átvehetőek, illetve az alábbi linkeken letölthetőek:
www.hmingatlanok.hu/letoltesek

Fentieken kívül a nem természetes személy nyertes árverezőnek (vevőnek) az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvt.) 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely részére a nemzeti vagyonnak minősülő Ingatlanok tulajdonjoga az Nvt. 13. § (2) bekezdése értelmében átruházható. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, az az adásvételi szerződés semmisségét vonja maga után.

Az Ingatlanok megtekintését, bejárását az Árvereztető a jelen árverési hirdetményben meghatározott időpontokban biztosítja.

Az árverés időpontja, helyszíne: jelen árverési hirdetmény táblázata szerint
Az árverésre jelentkezés helye: az árverés helyszíne
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverés napján az árverés időpontját megelőző egy órán belül
Az árverésre jelentkezés módja: személyesen vagy képviselő útján


I. Az árverésen való részvétel feltételei:

1. Árverési biztosíték megfizetése:

Árvereztető az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték megfizetését írja elő.
Árvereztető külön felhívja a figyelmet, hogy az árverési biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha annak az MNV Zrt. – MÁK 10032000-01501504 – letéti számláján történő jóváírása az árverés időpontja előtti napon megtörténik.

A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a nettó vételárba beszámításra kerül. A nem nyertes árverezők esetében az MNV Zrt. az árverés napján gondoskodik az árverési biztosíték visszautalásáról.
Az árverési biztosíték után az MNV Zrt. költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.

2. Igazolás bemutatása az árverési biztosíték befizetéséről és nyilatkozat a köztartozásról:
Amennyiben a nyilatkozattétel feltételei fennállnak, az árverező írásbeli nyilatkozata („Nyilatkozat az ajánlattevő részére történő értékesítés feltételeinek fennállásáról”) szükséges arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint az árverés időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozása nincs.

3. Személyazonosság igazolása, képviselet esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt meghatalmazás átadása:
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Az árverésen történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell a személyazonosság igazolására alkalmas okirattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik, akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával – , illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezekkel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával).

II. Az árverés:

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.
Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, jelen árverési hirdetményben meghatározott licitlépcsővel. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen.
Az árverési eljárás során az Ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló árverező szerez jogot. Amennyiben több azonos összegű végső ajánlat van, az azonos ajánlatot tevők között – a helyszínen – sorsolással dől el, hogy közülük melyik szerez jogot a szerződéskötésre.

III. Szerződéskötés:

A nyertes árverező köteles a szerződést Árvereztető szerződéskötésre felhívó levélében meghatározott határidőn belül megkötni. A szerződéskötés határideje nem határozható meg az árverést követő 15. napnál későbbi időpontban, azzal, hogy a szerződés megkötésének időpontja – az Árvereztető által megrendelt energetikai tanúsítvány elkészültétől függően – módosulhat. Árvereztető az árverés során – a legmagasabb vételár megállapítását követően, a tájékoztatás árverési jegyzőkönyvbe foglalása mellett – szóban is tájékoztathatja a nyertes árverezőt a szerződéskötés időpontjáról.

Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Vhr. 27. §-a alapján az ajánlattevő személynek (az árverés nyertese) igazolnia kell, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozás szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az árverező 30 napnál nem régebben kiállított közokiratokkal igazolja, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban, továbbá rendelkeznie kell az ajánlattevő magyarországi székhelye (ennek hiányában magyarországi telephelye) szerinti helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adóigazolással (fővárosi székhelyű társaság esetén a Főpolgármesteri Hivatal igazolása is szükséges). Az igazolásokat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell az Árvereztető részére benyújtani.

IV. A vételár kiegyenlítése:

Az Ingatlan vételára egy összegben, átutalással fizethető meg legkésőbb a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül. Árvereztető halasztott vagy részletfizetést tartalmazó ajánlatot nem fogad el. Árvereztető (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez Árvereztető a teljes vételárnak az adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlán történő jóváírása esetén járul hozzá.

Amennyiben az árverési vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül sem fizeti meg, az árverési biztosítékot elveszti, és az árverés eredménytelennek minősül.

Az árverés (tételenként) eredménytelen:

  • ha nem jelent meg egy árverező sem;
  • ha az árverezők a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;
  • ha az árverési eljárás tisztaságát vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni;
  • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében. (Visszalépésnek minősül az is, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési biztosítékot elveszti, felel az Árvereztetőt ért károkért, és viseli az Árvereztető ebből eredő költségeit.

Az Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy a Vhr. 34. §-ának (3) bekezdése alapján az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt visszavonja, valamint a Vhr. 41. § (6) bekezdése alapján az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Árvereztető az árverési hirdetményt – az árverés megkezdéséig – kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben az árverési biztosítékot haladéktalanul visszafizeti. Árvereztető felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása és a szerződéskötésre jogosult személyének megállapítása alapján Árvereztetőnek szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

Az Árvereztető kéri, hogy az Ingatlanok állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanokra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról az árverésen történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

Az árveréssel kapcsolatosan a lebonyolítás és az értékesítésre kerülő Ingatlanok vonatkozásában további információk kérhetők a HM EI Zrt.-nél [cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 18., ügyintézők neve, telefonszáma: dr. Antal Péter, +36 (1) 431-2900/917, Gyimóthy Balázs, +36 (1) 431-2900/113, Sándor József, +36 (1) 431-2900/918].
__________________________________________________________________

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-2.

 

 

 

 

 

 

(HM Sajtóiroda)