A HM Miniszteri Kabinet a kabinetfőnök közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján végzi az alábbi feladatokat.

 • Kidolgozza a külső kommunikáció rendjével kapcsolatos stratégiákat és az azzal kapcsolatos normatív szabályozást.
 • Kezdeményezi a miniszter tárgyalásaihoz, beszédeihez, előadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállítását és végzi az azzal kapcsolatos koordinációs feladatokat, együttműködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel és szervezeteivel.
 • Végzi a honvédelmi oktatás és nevelés koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttműködve a Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztállyal. Előkészíti és lebonyolítja a honvédelmi ifjúsági programokat.
 • Előkészíti az Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) fenntartói irányításával, a miniszter felügyeleti jogával kapcsolatos döntéseket.
 • Előkészíti az NKE-vel kapcsolatos szabályokat, együttműködési megállapodásokat.
 • Végzi a honvédelmi oktatás és nevelés nemzetközi tapasztalatainak gyűjtését, elemzését és értékelését, valamint a Honvédelmi Kötelék program megvalósításával kapcsolatos tudományos, tervezési és koordinációs feladatokat.
 • Végzi az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a szakalapítással, a szakindítással, a szakirány létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos tárcaszintű feladatokat.
 • A Honvéd Vezérkar Főnökével együttműködve ellátja a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai irányításával összefüggő feladatokat. Végzi a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kommunikációs és Kreatív Igazgatósága gondozásában készülő termékeket készítő szerkesztőségek vezetőinek szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat.
 • Koordinálja a miniszteri főtanácsadók, tanácsadók, valamint politikai tanácsadók munkáját.
 • Irányítja a Honvédelmi Minisztérium állami és katonai felsővezetői titkárságainak koordinációját.
 • Kiadja a sajtónyilvánossághoz, így különösen a forgatáshoz, a fényképezéshez és az interjú-riportkészítéshez szükséges engedélyeket, beszerzi a különleges besorolású szervezetekre érvényes engedélyeket.
 • Végzi az MH Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatban a HM adatközlő feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
 • Ellátja a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, illetve a nemzetközi gyakorlatokkal összefüggő tájékoztatási tevékenységet és a sajtónyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.
 • Képviseli a honvédelmi tárcát a NATO Audiovizuális Állandó Munkacsoportjában.
 • Végzi a miniszter és a kabinetfőnök programjainak, elfoglaltságainak egyeztetését, nyilvántartását, az ezekhez szükséges háttéranyagok bekérését, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosítását.
 • Nyilvántartja a miniszter és a kabinetfőnök által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
 • Szervezi és előkészíti a miniszteri értekezleteket, valamint a miniszter vagy a kabinetfőnök által vezetett egyéb testületek üléseit.
 • Végzi a kabinetfőnökhöz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételét, iktatását, kezelését, feldolgozását, feldolgozáshoz történő előkészítését, bekéri az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagokat, választervezeteket a honvédelmi tárca érintett szerveitől, illetve szervezeteitől. Végzi a miniszterhez közvetlenül beérkező anyagok referáláshoz történő előkészítését, igény szerinti referálását.
 • Végzi a miniszter megbízásából, a kabinetfőnök intézkedése alapján – az érintett szakmai szervekkel és szervezetekkel együttműködve – a panaszokkal, kérésekkel, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban és egyéb hivatalos ügyekben hozzájuk fordulók meghallgatását, kezdeményezi és előkészíti a szükséges intézkedéseket.
 • Figyelemmel kíséri és elemzi a védelempolitika és az MH társadalmi megítélését, felméri az egyes szakmai döntések lehetséges társadalmi hatásait. Nyomon követi a vezetői döntések társadalmi támogatottságát, elemzi azok következményeit. Célcsoportok vizsgálatával méri és elemzi a célzott tájékoztatás eredményességét, következtetéseket fogalmaz meg, visszacsatolási rendszert működtet.
 • Figyelemmel kíséri és elemzi a médiában megjelenő, honvédelmi tárcát érintő híradásokat, azokról folyamatosan tájékoztatja az állami vezetőket, a Honvéd Vezérkar Főnökét, valamint a kabinetfőnököt.
 • Végzi az állami vezetők és a katonai vezetők, a kommunikációs szakállomány, valamint a nyilatkozattételre jogosult egyéb személyek nyilvános szereplésekre történő felkészítését.
 • Felkészíti a minisztert és a parlamenti államtitkárt az országgyűlési munkára, a Parlamenti Iroda segítségével eljuttatja a releváns törvényjavaslatokat és egyéb szükséges dokumentumokat az Országgyűlés és annak szervei részére.
 • Megtervezi és megszervezi a honvédelmi tárcát érintő sajtótájékoztatókat, valamint a sajtó-nyilvános eseményekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a sajtókampányok kezdeményezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi az újságírói kérdések megválaszolásával kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a honvédelmi tárca hivatalos sajtóközleményeit, eljuttatja azokat hírügynökségekhez és szerkesztőségekhez.
 • Felügyeli a honvédelmi tárca hivatalos honlapjának működtetését, valamint megtervezi és üzemelteti a HM és az MH saját internetes felületeit.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a sajtóval, az egységes kormányzati tájékoztatás érdekében együttműködik a kormányszóvivővel és a Kormányzati Információs Központtal.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Miniszteri Titkárság
 • Miniszteri Kabinetiroda
 • Szakreferatúra Osztály
 • Sajtófőnök
 • Sajtó és Média Osztály
 • Katonai Kommunikációs Osztály

HM szerv vezetői állomány:

 • Simon Attila János dandártábornok, kabinetfőnök
 • Bilincsi Irén titkárságvezető, Miniszteri Titkárság
 • Beluzsárné Belicza Andrea alezredes, sajtófőnök
 • Bucsák Győző ezredes, osztályvezető, Szakreferatúra Osztály

Tájékoztatásért felelős személy:
Beluzsárné Belicza Andrea alezredes
tel: 474-1446; fax: 474-1330
[[[drAbcCYWXBvelUvcN22caG0uc2FqdG9vc3p0YWx5QGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)