A HM Jogi Főosztály a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • szakmai javaslatoknak megfelelően előkészíti, szerkeszti a honvédelmi tárca hatáskörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.
 • végzi a központi államigazgatási szervek által készített jogszabály-tervezetek és egyéb kormányzati anyagok belső egyeztetésével, jogi véleményezésével kapcsolatos feladatokat, a jogi és szakmai észrevételeknek megfelelően összeállítja, és aláírásra felterjeszti a tárcaálláspontot
 • előkészíti az államtitkári értekezletek és a kormányülések napirendi anyagait, a honvédelmi tárca érintett szakmai szervének, illetve szervezetének szakmai álláspontját tartalmazó felkészítő feljegyzést, valamint ellátja az értekezleten, ülésen részt vevő állami vezető felkészítésével kapcsolatos feladatokat
 • végzi a határátlépéssel járó csapatmozgások, nemzetközi békeműveletekben és humanitárius segítségnyújtásban való magyar katonai részvétellel kapcsolatos kormányzati, illetve országgyűlési közjogi engedélyezési feladatokat
 • ellátja a nemzetközi kártérítés jogcímmel kapcsolatos feladatokat a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet és utasítás szerint
 • végzi a hadigondozással kapcsolatos állami feladatokat
 • végzi a honvédelmi tárca nemzetközi jogi és EU-jogharmonizációval összefüggő jogi tevékenységét, a honvédelmet érintő nemzetközi szerződésekkel és megállapodásokkal kapcsolatos jogi feladatokat
 • közreműködik a nemzetközi megállapodások értelmezésében, végrehajtásában és az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésében
 • végzi a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az EU, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és egyéb, békeműveletekben történő részvétel nemzetközi jogi feltételeinek vizsgálatát
 • végzi a hadijogi tanácsadói tevékenység irányításából, valamint a hadijogász főtisztek felügyeletéből adódó feladatokat, szervezi a HM hadijoggal kapcsolatos nemzetközi feladatait
 • közreműködik a külföldi szolgálatot teljesítők felkészítésével kapcsolatos feladatokban, állást foglal a külföldi szolgálatra vonatkozó, a nemzetközi szervez által kiadott szabályzatokkal kapcsolatban
 • végzi a belső rendelkezésekkel kapcsolatos jogi feladatokat, ellátja a tárcaszintű deregulációs tevékenységgel összefüggő feladatokat
 • kezdeményezi a jogszabálytervezetek elektronikus közzétételét, ellátja a HM rendeletek és a közjogi szervezetszabályozó eszközök Magyar Közlönyben és Hivatalos Értesítőben történő kihirdetésével kapcsolatos feladatokat
 • az egységes jogalkalmazás érdekében jogi állásfoglalást ad ki
 • részt vesz jogi szerződések véleményezésében
 • végzi az alapító okiratokkal, valamint a szervezeti és működési szabályzatokkal kapcsolatos jogi feladatokat

HM szerv szervezeti elemei:

 • Kodifikációs Osztály
 • Koordinációs Osztály
 • Nemzetközi Jogi Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Dr. Udvardi Endre ezredes, főosztályvezető
 • Dr. Kákai Csaba alezredes, Kodifikációs Osztály, mb. osztályvezető (főovh.)
 • Dr. Mándoki Zoltán alezredes, Koordinációs Osztály, osztályvezető
 • Dr. Hegedüs Zoltán alezredes, Nemzetközi Jogi Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Udvardi Endre ezredes
főosztályvezető
Telefon: 474-1167
HM telefon: 220-27
Fax: 474-1318
HM Fax: 221-27
e-mail: [[[CGLSyoOdxYWhLnSHo5DFDmmaG0uamZAaG0uZ292Lmh1]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1167
Fax: 474-1318
e-mail: [[[upKQjsxDCcPlTE8MQG3ZNjYaG0uamZAaG0uZ292Lmh1]]]

(HM)