A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján végzi:

 • Elkészíti a honvédelmi tárca jogi képviseletével kapcsolatos normatív szabályozást.
 • Elkészíti a méltatlansággal és a fegyelmi felelősséggel, a nyomozótiszti tevékenységgel és a törvényességi felügyelettel kapcsolatos szabályozásokat.
 • Közreműködik a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb belső rendelkezések előkészítésében.
 • Végzi a törvényességi felügyelettel kapcsolatos döntés-előkészítő, a jogszabálysértő normatív és egyedi intézkedések, döntések megváltoztatásának és megsemmisítésének miniszteri döntésre történő előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a törvényességi felügyeleti ellenőrzéseket.
 • Előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó, a szolgálati viszonnyal összefüggő társadalombiztosítási, kártérítési határozatokat, valamint a HVKF hatáskörébe tartozó, szolgálati viszonnyal összefüggő kártérítési határozatokat.
 • Előkészíti az állami vezetők és a HVKF hatáskörébe tartozó szolgálati panaszokat elbíráló határozatokat.
 • Állást foglal a kártérítési ügyek jogalapja, valamint a káreljárások szakszerűsége tárgyában. Állományilletékes parancsnok hiányában, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedése során végzi a jogszabályba ütköző kifizetés esetén a kárügy döntésre történő előkészítésével, miniszterhez történő felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
 • Az állami vezetők és a HVKF hatáskörébe tartozó személyi állomány vonatkozásában előkészíti a fegyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági, valamint a büntetőeljárás megindítására vonatkozó döntéseket, végzi az eljárással összefüggő jogi és igazgatási szaktevékenységet, továbbá a nyomozóhatósági feladatokat.
 • Figyelemmel kíséri a fegyelmi joggyakorlatot a honvédelmi tárcánál.
 • Végzi a HVKF feladatkörébe tartozó fegyelmi elemző, értékelő tevékenységet. Vezeti a HM fegyelmi alapnyilvántartását, a HM szervezetek és a KNBSZ összesített fegyelmi nyilvántartását, továbbá az MH központi fegyelmi nyilvántartását, ez utóbbi vonatkozásában ellátja a fegyelmi szakmai rendszergazdai feladatokat.
 • A honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak szerint végzi a honvédelmi tárca jogi képviseletének ellátásáért felelős szervének hatáskörébe tartozó valamennyi feladatot, továbbá vezeti az egyes peres és nem peres eljárások lényeges ismérveit tartalmazó elektronikus peres és nem peres információs nyilvántartást.
 • Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások körében a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával történő szerződéskötést.
 • Közreműködik a polgári jogi és gazdasági jogi szerződések és megállapodás-tervezetek előkészítésében, véleményezésében és megkötésében, valamint a szerződésekből eredő igények érvényesítésében.
 • A szolgálati viszonyon, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló rendelkezésekben meghatározottak szerint végzi a HM szerveinél a külső megbízási díjkeret terhére előkészített megbízási szerződések jogi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a HM ügykörébe tartozó ügyfélszolgálati tevékenységet, végzi a tájékoztatás nyújtásával, panaszok, kérelmek felvételével, ügyintézésével, beadványok nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat.
 • Részt vesz a jogi állásfoglalások elkészítésében.
 • Közreműködik az MH-nál működő szakszervezetekkel és érdek-képviseleti szervezetekkel összefüggő jogszabályok és megállapodás tervezetek előkészítésben.
 • Előkészíti az MH Egészségügyi Központ méltányossági alapon történő egészségügyi szolgáltatási ellátásra vonatkozó kérelmek elbírálását.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Igazgatási Osztály
 • Jogi Képviseleti Osztály
 • Peren Kívüli Ügyek Osztálya

HM szerv vezetői állomány

 • Dr. Sándorfi György, főosztályvezető
 • Dr. Marschalek Gábor ezredes, Igazgatási Osztály, osztályvezető (főov.h.)
 • Dr. Haid Tibor ezredes, Jogi Képviseleti Osztály, osztályvezető
 • Dr. Szénási Péter alezredes, Peren Kívüli Ügyek Osztálya, mb. osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Sándorfi György
főosztályvezető
Telefon: 474-1205
HM telefon: 225-33
Fax: 474-1319
HM Fax: 220-52
e-mail: [[[ALQPWRxqCLUqNKY2NVaG0uaWprZkBobS5nb3YuaHU=]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1205
Fax: 474-1319
e-mail: [[[UiMrhQwuNVMCnjHXa6mWNZNYaG0uaWprZkBobS5nb3YuaHU=]]]

(HM)