Tudnivalók a GYES-ről.

Ki jogosult gyermekgondozási segélyre?

A szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását)

 • saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.

Milyen feltételek mellett jogosult a nagyszülő a GYES-re?

Akkor, ha a gyermek

 • első életévét betöltötte, továbbá
 • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint
 • szülei a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe,
 • feltéve, hogy mind ő maga, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Milyen mértékű a gyermekgondozási segély?

Egy gyermek esetén a gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2013. január 1-től 28.500,- Ft).
A gyermekgondozási segély havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

A gyermekgondozási segély folyósítása mellett van-e lehetőség munkavégzésre?

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső tevékenységet

 • a gyermek egyéves koráig nem folytathat,
 • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik,
 • a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után időbeli korlátozás nélkül folytathat azzal, hogy egy gyermek után jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha azonban heti 30 órát meg nem haladó időtartamban dolgozik, a gyermekgondozási segélyt az ikergyermekek számának megfelelő összegben folyósítják.

A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.
A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermekgondozási segély folyósítása alatt a gyermeket el lehet-e helyezni napközbeni ellátást biztosító intézményben?

A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyermekgondozási segélyre jogosult közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.
Abban az esetben,

 • ha a GYES-t a szülő részére folyósítják, a gyermeket - a fenti esetet kivéve - egy éves kora előtt nem lehet elhelyezni az intézményben. A gyermek egy éves kora után azonban időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető.
 • ha a GYES-t a gyám részére folyósítják, a gyermeket egy éves kora előtt is elhelyezheti az intézményben.
 • ha a GYES-t a nagyszülő részére folyósítják, a gyermeket három éves kora előtt nem helyezhető el az intézményben. A gyermek három éves kora után időbeli korlátozás nélkül helyezhető el az intézményben.

Ha a gyermeket a fentiektől eltérően napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, az ellátás folyósítása szünetel.

Hol és hogyan igényelhető a gyermekgondozási segély?

Az ellátás iránti kérelmet az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárnál kell benyújtani.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, akkor csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

Mely rendszeres pénzellátásban részesülő személy részére lehet a gyermekgondozási segélyt megállapítani?

Azoknak a személyeknek, akik a társadalombiztosítási nyugellátásban, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásban, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban,  korhatár előtti ellátásban,  szolgálati járandóságban, a balettművészeti életjáradékban  átmeneti bányászjáradékban, továbbá  rehabilitációs járadékban, rokkantsági járadékban, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülnek.

Lehet-e a gyermekgondozási segély mellett részösszegű ápolási díjat folyósítani?

A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj megállapítására, ha az ápolásra szoruló személy fokozott ápolást igényel. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 • étkezni, vagy
 • tisztálkodni, vagy
 • öltözködni, vagy
 • illemhelyet használni, vagy
 • lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
 • feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege megegyezik az ápolási díj alapösszegének 130%-val (37.700,- Ft.).
A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha fokozott ápolásra szoruló beteget ápol, a két ellátás közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként.

Az ikergyermeket nevelő szülőnek milyen összegű gyermekgondozási segélyt folyósítanak, ha a gyermekek egy éves kora után heti 30 órában kereső tevékenységet folytat?

Ebben az esetben az ikergyermeket nevelő szülő gyermekgondozási segélyének havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával.

Az ikergyermeket nevelő szülőnek milyen összegű gyermekgondozási segélyt folyósítanak, ha a gyermekek egy éves kora után heti 40 órában kereső tevékenységet folytat?

Az ikergyermeket nevelő szülő ebben az esetben egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre, melynek összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Van-e lehetőség a gyermekgondozási segély méltányossági alapon történő engedélyezésére?

Igen, a Kincstár vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a gyermeket nevelő személynek:

 • ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak; megállapíthatja, illetőleg meghosszabbíthatja a jogosultságot:
 • a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha betegsége miatt napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható.

Milyen igazolást kell csatolni a méltányossági kérelemhez?

Az igényléshez csatolni kell az igényben megjelölt októl függően:

 • a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető.

(Emberi Erőforrások Minisztériuma)