A dokumentumtár a 2014. június 6. óta feltöltött dokumentumokat tartalmazza. A korábbi tartalmak ezen a linken érhetők el.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 84

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2015 Igazságügyi Minisztérium
Találatok: 84

Előterjesztés a polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló IM rendelet tervezetéről valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló IM rendelet módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2015. december 28.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CLXXX. törvény) lehetőséget teremt arra, hogy a felek és más perbeli személyek, így a tanúk, illetve a szakértők is távmeghallgatás útján is meghallgatásra, illetve kihallgatásra kerüljenek. Ez a lehetőség jelentősen megkönnyíti azon személyek meghallgatását, akiknek a megjelenése a tárgyalás kitűzött helyszínén csak jelentős nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna.

A 2015. évi CLXXX. törvény felhatalmazást ad továbbá arra, hogy az igazságügyért felelős miniszter a polgári eljárásban a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának részletes szabályait – az informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével – rendeletben határozza meg.

A polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló IM rendelet tervezete a felhatalmazó rendelkezésnek megfelelően és a 2015. évi CLXXX. törvény által előírtak alapulvételével a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának részletes szabályait dolgozza ki.

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló IM rendelet (a továbbiakban: Tervezet) a szabálysértési ügyek ügyszak ügycsoportjainak pontosítása érdekében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben foglalt rendelkezésekre tekintettel, új ügycsoportot, a szabálysértési perújítási fellebbezett ügy ügycsoportját vezeti be. Az új ügycsoport létrehozása a pontos és torzításmentes statisztika megvalósítása érdekében indokolt.

A Tervezet továbbá a 2015. évi CLXXX. törvény módosításával összefüggésben felmerült technikai részletszabályokat dolgozza ki. A 2015. évi CLXXX. törvény egyik elsődleges célja, hogy elősegítse azt, hogy a bírósággal való kommunikáció minél szélesebb körben és minél több ügyben elektronikus úton történjen. A Tervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben a kötelező elektronikus kapcsolattartással összefüggésben a rendelkezésre álló informatikai, technikai lehetőségeket alapul véve pontosítja, egyértelművé teszi és bővíti az elektronikus kapcsolattartás szabályait a polgári perben.

A tervezet véleményezési határideje: 2015. december 29.
A véleményeket a cikfo@im.gov.hu e-mail címre várjuk.

Dr. Bodzási Balázs életrajza

Igazságügyi Minisztérium, 2015. december 16.

Előterjesztés a magáncsőd végrehajtási rendeleteinek módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2015. december 14.

A tervezet véleményezési határideje: 2015. december 14.
A véleményeket a cgkfo@im.gov.hu e-mail címre várjuk.

Előterjesztés az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő IM rendeletek módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2015. december 14.

A tervezet elsődleges célja egyrészt az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának felállításával, másrészt a „Bürokráciacsökkentés” Programja keretében elfogadott törvénymódosítások miatt a közvetítői és a jogi segítségnyújtói tevékenység szabályozásával összefüggő és a jogszabályi koherencia megteremtése érdekében szükségessé vált módosítások átvezetése.

A Kormány igazságügyi politikájában meghatározott célok elérése érdekében került létrehozásra az Igazságügyi Hivatal keretein belül az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája.

A Jogakadémia létrejöttének célja – többek között – az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megerősítése, amelynek egyik eszköze az igazságszolgáltatásban érintett szakmai területen tevékenykedők egységes képzése és továbbképzése. Mindezekre azért van szükség, hogy a jelenleg szétaprózott vagy éppen hiányzó képzéseket, egységes szemléletű, szakmai és hivatásetikai képzésekkel kiegészíteni, illetve pótolni lehessen.

A Jogakadémia 2015. november 30. napját követően felel az érintett hivatásrendek jogi oktatásáért, továbbá gondoskodik azok rendszeres továbbképzéséről. A jogi oktatásra vonatkozó részletes szabályokat az igazságügyi tárca feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek tartalmazzák. A hatályos szabályok azonban nincsenek összhangban a fent hivatkozott jogszabályokkal, ezért szükséges a jogszabályok módosítása.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény az 53. alcímében több helyen módosítja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit. Emiatt szükségessé vált a közvetítői és a jogi segítői szakmákkal kapcsolatos hatósági eljárásokat szabályozó jogszabályok módosítása is.

A tervezet véleményezési határideje: 2015. december 14.
A véleményeket a cikfo@im.gov.hu e-mail címre várjuk.

Előterjesztés a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2015. december 11.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kjvhr.) alapján a hitelesítések nyilvántartó könyvét a közjegyző választása szerint papír alapon vagy elektronikusan vezette. A digitalizáció térhódítására figyelemmel, valamint a jobb visszakereshetőség és kezelhetőség érdekében ugyanakkor indokolttá vált, hogy a hitelesítések nyilvántartását csak elektronikus formában, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által rendelkezésre bocsátott számítógépes nyilvántartás útján lehessen vezetni.

Hasonló megfontolásokból indokolt, hogy a bizalmi őrzésekről vezetett pénztárkönyvet, pénztárnaplót és betűrendes névmutatót szintén csak elektronikus formában lehessen vezetni a MOKK által rendelkezésre bocsátott számítógépes nyilvántartás útján.

A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: KÜSZ) szabályainak módosítása szintén a közjegyző által vezetett nyilvántartások elektronikus úton történő működtetésére, valamint a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírások pontosítására irányul. Továbbá kiegészül a KÜSZ azoknak a gyakorlati problémáknak az orvoslásra irányuló rendelkezésekkel, amelyek a közjegyző által közokiratba foglalt, valamint a közjegyző által letétbe vett végintézkedésekkel kapcsolatos teendőket rögzítik.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény módosítja továbbá a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Hetv.), mely alapján a hagyatéki leltározást kivételesen a közjegyző végzi, ha a jegyző az erre vonatkozó kötelezettségének a törvényes határidőn belül nem tesz eleget. A Hetv. 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítására tekintettel a jegyző mulasztása esetén a hagyatéki leltár felvételének közjegyzői hatáskörben történő ellátásával kapcsolatban a feladatátvételre vonatkozó részletszabályokat a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendeletbe be kell illeszteni.

A tervezet véleményezési határideje: 2015. december 10.
A véleményeket a cikfo@im.gov.hu e-mail címre várjuk.